**** สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565    **** สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565    **** สาธารณูปโภคดี ประชาชนมีรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม รวมพลังสร้างชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต มีการศึกษา    ****
 
:::::::::::::::::::::