ระบบสารสนเทศ
   
 
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น e-LAAS
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล e-plan
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช.
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ